Welcome Viesis | RSS

Site Menu

Catalogue categories
Tēmas [31]

Our Poll
Vai Tev ir mājaslapa?
Total of answers: 162

Site friends

Statistics

Home » Files » Tēmas

Biznesa ideja
[ ]
Katru gadu tûkstoshi cilveku nolemj uzsâkt savu biznesu. Vai esat meginâjushi novertet, kâpec kâds velas uznjemties sho „nastu” un kâdi ir iespejamie celji, lai to visu uzsâktu. Kâpec kâds grib kljût pats par savu „bosu” un sâkt savu biznesu? Ja tas netiek uzsâkts patieshâm labu iemeslu delj, varat bût droshs, ka cilvçka sirds tur nebûs, un iespejams, ka bizness nebûs sekmîgs.

Motivâcija

Zemâk minetajâ sarakstâ ir 12 visbiezâk nosauktâs motivâcijas vai dilemmas, kas saistâs ar darbu. Katra no tâm var mudinât uzsâkt savu personîgo biznesu. Dazas no tâm ir labs iemesls biznesa uzsâkshanai un dazas nav.

Lûdzu, izlasiet apgalvojumus un atzîmejiet savas galvenâs motivâcijas:

Jûs ienîstat savu pashreizejo bosu un lielâko dalju kolegju.
Jûs ienîstat savu pashreizejo darbu.
Jums nav darba un steidzami vajag to atrast.
Jûs gribat pelnît lielu naudu.
Jûs ienîstat strâdât no plkst.9 lîdz 18 un gribetu pats noteikt savu darba laiku.
Jûs gribat nopelnît papildus vel vienâ darbâ, lai uzturetu ìimeni.
Jûs jûtat, kâ dzîve slîd jums garâm, bet jûs vel neesat atradis savu îsto aicinâjumu.
Jûs ar kaut ko esat aizrâvies un tâdelj velaties uzsâkt biznesu, lai realizetu savu aizraushanos.
Jûs pats sev gribat bût boss.
Jûs gribat bût finansiâli neatkarîgs.
Jûs gribat bût neatkarîgs radoshajâ zinjâ.
Jûs gribat pilnîbâ izmantot savas prasmes un zinâshanas.

Vai es to varu izdarît?

Esiet godîgi un ievelciet kjeksîti pie raksturojumiem un apgalvojumiem, ja jûs to varat attiecinât arî uz sevi.

Es esmu pashdisciplinets un neljauju lietâm iet pashplûsmâ.
Man ir gimenes atbalsts.
Es esmu gatavs strâdât 7 dienas nedeljâ, ja tas ir nepiecieshams.
Es labi saprotos ar cilvekiem.
Es varu pienjemt konstruktîvus lemumus.
Es varu strâdât arî stresa apstâkljos.
Es nepadodos sarezgîtâs situâcijâs.
Es mâcos no kljûdâm.
Es pienjemu padomus.
Es esmu pacietîgs un varu gaidît.
Es varu motivet cilvekus.
Man ir laba veselîba.
Es esmu entuziasts.
Es apzinos riskus.
Man ir savi meerkji.

Ja nevarat ievilkt kâdu kjeksîti - neuztraucieties. Vismaz jûs zinât tagad savas stiprâs un vâjâs puses, pie kurâm jums vel jâstrâdâ. Tâpat jûs varat pajautât draugiem un kolegjiem, paverot jûs no malas. Iespejams, ka jûsu domas var nesakrist, tachu tas jums palîdzes labâk iepazît sevi.

Category: Tēmas | Added by: princha
Views: 765 | Downloads: 0 | Comments: 2 | Rating: 0.0 |

Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
  SITE LOGO   Main page   Registration   Log in  
Login form

Search through catalogue


Copyright MyCorp © 2006